YNGVE LUNDH arkitekt ab:s kvalitetspolicy skall med företagsnamnet borga för kvalitet i total mening och förknippas med en uppfattning om hög professionalism. Genom samverkan och samarbete med våra kunder, vill företaget skapa förtroende för vår kompetens och vårt kunnande. Med denna policy vill vi leverera produkter som uppfyller specificerade krav och säkerställer kundens förväntningar beträffande avtal, innehåll och leveranstid.

Detta innebär att

ansvar för kvaliteten i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och ligger i nivå med det som kunden efterfrågar

samtliga leveranser och kundkontakter skall utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens

systematisk egenkontroll och förbättring sker

identifiering av lagar och krav för varje uppdrag skall säkerställas och tillämpas.

YNGVE LUNDH arkitekt ab:s miljöpolicy skall verka för att vi själva och våra kunder ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt samt styra mot ett ekologiskt samhälle.

Som tekniskt konsultföretag har vi ett samhällsansvar att tidigt i byggprocessen projektera resurssnålt och kretsloppsanpassa byggnads- och anläggningsprojekt.

Detta innebär att

vi skall producera tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt

vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga miljökrav

vi genom kontinuerligt förbättringsarbete vid varje tillfälle skall uppfylla ställda miljökrav

vi skall verka för att i uppdrag och i egen verksamhet agera utifrån ett kretsloppstänkande med syfte att begränsa miljöbelastningen